Πολιτική Απορρήτου

 1. Γενικά

1.1 Καλωσορίσατε στην Ιστοσελίδα http://www.citylights.gr/ (στο εξής αναφερόμενη ως η «Ιστοσελίδα» ή «Ιστότοπος»). Η Ιστοσελίδα αποτελεί ένα περιβάλλον ψηφιακών αγορών, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα στο καταναλωτικό κοινό να ανακαλύψει και να αγοράσει online τα προϊόντα μας. Δικαιοπάροχος της παρούσας Ιστοσελίδας είναι η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΑΣΗΜΟΜΥΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «City Lights Edison», που εδρεύει στη Νίκαια, επί των οδών Βορείου Ηπείρου 2 και Θηβών 187, Τ.Κ. 18452, τηλέφωνο 2104912765 και email info@citylights.gr.

Για τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις:

 • «Επιχείρηση», «Εμείς» ή «Εμάς» ονομάζεται η ατομική επιχείρηση «City Lights Edison».
 • «Πελάτης» ονομάζεται το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που πραγματοποιεί αγορές προϊόντων μέσω της Ιστοσελίδας.
 • «Χρήστης της ιστοσελίδας» ή «Χρήστης» ή «Εσείς» ή «Εσάς» είναι ο αγοραστής/πελάτης/επισκέπτης/εγγεγραμμένος χρήστης (της Ιστοσελίδας).
 • «Προϊόντα» είναι τα είδη που προσφέρονται προς πώληση που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα.
 • «Υπηρεσία(ες)» είναι η υπηρεσία/οι υπηρεσίες που παρέχεται/παρέχονται από την Ιστοσελίδα και προσφέρει/προσφέρουν στο καταναλωτικό κοινό τη δυνατότητα να ανακαλύψει και να αγοράσει online προϊόντα.
 • «Λογαριασμός» είναι η καταχώρηση του Πελάτη ως «Εγγεγραμμένου Πελάτη» στην Ιστοσελίδα, μέσω δημιουργίας Λογαριασμού Πελάτη.
 • «Εγγεγραμμένος Πελάτης» είναι ο Πελάτης, ο οποίος έχει δημιουργήσει λογαριασμό, έχει κάνει εγγραφή και χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.
 • «Προϊόν» είναι το αντικείμενο που διατίθεται προς πώληση μέσω της Ιστοσελίδας.
 • «Καλάθι Αγορών» είναι η ηλεκτρονική παραγγελία που περιλαμβάνει τα επιλεγμένα προϊόντα από τον Πελάτη.

1.2 Η πρόσβαση στην παρούσα Ιστοσελίδα και στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτής, η χρήση αυτών καθώς και η διενέργεια των παραγγελιών, υπόκεινται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Κάνοντας πλοήγηση στην Ιστοσελίδα και χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες ή/και προβαίνοντας σε παραγγελίες Προϊόντων, ο Χρήστης αποδέχεται όλους τους τρέχοντες Όρους και τις Προϋποθέσεις καθώς και τις κατά καιρούς ενημερώσεις τους. Σε περίπτωση διαφωνίας ή επιφύλαξή για μέρος ή για σύνολο των παρόντων όρων, ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Επιχείρησης στο info@citylights.gr πριν την πλοήγησή του ή τη χρήση των Υπηρεσιών ή την πραγματοποίηση της παραγγελίας. Μπορεί εναλλακτικά να στείλει γραπτή επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση της Επιχείρησης, άλλως η αποδοχή όλων των όρων είναι ανεπιφύλακτη.

1.3 Ο Χρήστης πρέπει να επισκέπτεται τακτικά την Ιστοσελίδα για να παρακολουθεί τυχόν αλλαγές στους Όρους και τις Προϋποθέσεις. Η  αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, αλλά ισχύει για το μέλλον. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να ανανεώσει ή να αναβαθμίσει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Χρήστη της Ιστοσελίδας (συνολικά ή διαζευκτικά):

 1. μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης,
 2. μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας και
 3. μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης της Ιστοσελίδας καθώς και των τεχνικών της προδιαγραφών καθώς επίσης και να περιορίζεται η πρόσβαση σε ολόκληρη την ιστοσελίδα ή σε μέρος αυτής.


Επίσης η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Χρήστη της Ιστοσελίδας, να ματαιώσει, να αναστείλει ή να τερματίσει τη λειτουργία της Ιστοσελίδας. Η πρόσβαση στην παρούσα Ιστοσελίδα επιτρέπεται υπό τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αφαιρεί ή να αλλάζει τις Υπηρεσίες χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

1.4 Παρότι η Επιχείρηση επιμελείται τις πληροφορίες που δημοσιεύει ή αποστέλλει, δεν αποκλείει την ύπαρξη ανακριβειών ή γραφικών λαθών, για τα οποία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη.

2. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

2.1 Η Επιχείρηση μεριμνά για την προστασία της ιδιωτικότητας των Χρηστών και λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή πλοήγησή σε αυτή. Το ενημερωτικό σημείωμα για την προστασία προσωπικών δεδομένων παρέχει στους Χρήστες πληροφορίες για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, τους σκοπούς επεξεργασίας, και τα δικαιώματα των Χρηστών αναφορικά με τα προσωπικά τους δεδομένα. Χρησιμοποιώντας την παρούσα Ιστοσελίδα, οι Χρήστες βεβαιώνουν ότι έχουν ενημερωθεί για το περιεχόμενο αυτής της ενότητας και εγγυώνται ότι όλα τα δεδομένα που παρέχουν είναι ακριβή, αληθή και επικαιροποιημένα.

3. Όροι πρόσβασης

3.1 Προϋπόθεση για τη χρήση των Υπηρεσιών από τους Χρήστες και τους εγγεγραμμένους πελάτες της Ιστοσελίδας αποτελεί η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, οι οποίοι έχουν οριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και ελληνική νομοθεσία. Σε περίπτωση παραβίασης -εκούσιας ή ακούσιας - οποιουδήποτε εκ των όρων αυτών, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού χρηστών ή διαγραφής μελών της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή.

3.2 Με σκοπό τη σωστή χρήση των πληροφοριών που παρέχονται από τους παρόντες όρους και για την αποφυγή πιθανών παραβάσεων που σχετίζονται με το περιεχόμενο αυτών, η Επιχείρηση ελέγχει  και επεξεργάζεται περαιτέρω τις πληροφορίες αυτές. Η Επιχείρηση δεσμεύεται στην επεξεργασία των πληροφοριών αυτών σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης.

3.3 Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιασδήποτε μεθόδου παρακολούθησης της Ιστοσελίδας ή αντιγραφής μέρους ή του συνόλου του μηχανισμού λειτουργίας της ή του κώδικα της ή του περιεχομένου της χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Απαγορεύεται ιδίως η χρήση οποιουδήποτε προγράμματος ή άλλης μεθόδου παρέμβασης στον μηχανισμό λειτουργίας της Ιστοσελίδας ή σε οποιαδήποτε καταχώρηση που περιέχεται σε αυτήν.

3.4 Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια που επιβαρύνει ή χρησιμοποιεί καταχρηστικά την μηχανή αναζήτησης της Ιστοσελίδας και την τεχνολογική της υποδομή. Σημειώνεται ότι μεγάλο μέρος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας ανήκει στην ίδια και χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται η αντιγραφή, τροποποίηση, παράφραση ή αναδημοσίευση των περιεχομένων της ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας.

3.5 Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει προσωρινά ή οριστικά τη χρήση των υπηρεσιών της σε κάθε χρήστη της Ιστοσελίδας, ο οποίος, κατά την απόλυτη κρίση της Επιχείρησης, δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή την ισχύουσα νομοθεσία. Η Επιχείρηση μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα αυτό σε περιπτώσεις χρήσης υβριστικών ή προσβλητικών εκφράσεων του χρήστη προς υπαλλήλους της Εταιρείας, παροχής λανθασμένων στοιχείων εγγραφής ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης μέσων πληρωμής. Εφόσον ανασταλεί ή απαγορευτεί η χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας σε κάποιο μέλος, δεν επιτρέπεται η εκ νέου εγγραφή του ή χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Επιχείρησης.

4. Πνευματική Ιδιοκτησία, Λογισμικό και Περιεχόμενο

4.1 Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο το λογισμικό και περιεχόμενο της Ιστοσελίδας όπου ο Χρήστης έχει πρόσβαση, ή μέσω αυτής, παραμένει ιδιοκτησία της Επιχείρησης ή των παρόχων άδειας αυτής και προστατεύονται από διεθνείς νόμους και συνθήκες για τα πνευματικά δικαιώματα. Όλα αυτά τα δικαιώματα ανήκουν στην «Επιχείρηση» και τους παρόχους της άδειας αυτής.

4.2 Η εμφάνιση και προβολή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του. Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση, διαχείριση, διανομή, ολική ή μερική αντιγραφή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναδημοσίευση, τροποποίηση ή αναπαραγωγή με άλλο τρόπο, σε οποιαδήποτε μορφή, οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου ή αντιγράφων του περιεχομένου παρέχεται  στον Χρήστη ή εμφανίζεται στην παρούσα Ιστοσελίδα. Ο Χρήστης δεν μπορεί να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο αυτό σχετικά με οποιαδήποτε επιχειρηματική ή εμπορική δραστηριότητα εκτός αν έχει λάβει έγγραφη άδεια από την Επιχείρηση.

Δεν επιτρέπεται, επίσης, η τροποποίηση, μετάφραση, αποσυμπίληση, ανακατασκευή ή δημιουργία παράγωγων έργων με χρήση οποιουδήποτε λογισμικού ή συνοδευτικής τεκμηρίωσης προσφέρει η Επιχείρηση ή οι πάροχοι άδειας αυτής. Επιπρόσθετα, ο Χρήστης δεν διαθέτει, καμία άδεια ή συγκατάθεση χρήσης, των εμπορικών σημάτων της Επιχείρησης και συμφωνεί ότι δεν θα χρησιμοποιεί τα σήματα αυτά ή οποιαδήποτε σήματα έχουν παρόμοια χρώματα, χωρίς τη γραπτή άδεια της Επιχείρησης.

4.3. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίζεται ρεαλιστική και ακριβής φωτογραφική απεικόνιση της πλειοψηφίας των προϊόντων που παρουσιάζονται μέσω της Ιστοσελίδας. Ωστόσο, λόγω τεχνολογικών περιορισμών, οι φωτογραφίες αυτές ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγματική κατάσταση, μορφή και εικόνα των προϊόντων. Αυτό είναι απολύτως φυσικό, δεδομένων των περιορισμένων τεχνολογικών δυνατοτήτων, ακόμα και με χρήση των τελευταίων τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα της φωτογραφικής απεικόνισης. Τα πραγματικά χρώματα που βλέπει ο Χρήστης εξαρτώνται από τις προδιαγραφές της οθόνης του και, κατά συνέπεια, ενδέχεται να μην είναι ακριβή.

4.4 Με την παρούσα παρέχεται περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας, αλλά όχι άδεια λήψης ή τροποποίησης αυτής ή οποιουδήποτε μέρους της, παρά μόνο με τη ρητή γραπτή άδεια της Επιχείρησης. Η άδεια αυτή δεν επιτρέπει οποιαδήποτε μεταπώληση ή εμπορική χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, οποιαδήποτε συλλογή και χρήση οποιωνδήποτε καταλόγων, περιγραφών ή τιμών προϊόντων, οποιαδήποτε παράγωγη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, οποιαδήποτε λήψη ή αντιγραφή πληροφοριών λογαριασμών προς όφελος άλλου εμπόρου ή οποιαδήποτε χρήση εργαλείων εξόρυξης δεδομένων, robot ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων.

4.5 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, δημιουργία αντιγράφων, αντιγραφή, πώληση, μεταπώληση, επίσκεψη ή άλλου είδους εκμετάλλευση της παρούσας Ιστοσελίδας ή μέρους αυτής για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό, χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια της Επιχείρησης.

4.6 Ο Χρήστης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί πλαίσια ή τεχνικές πλαισίου για να περιβάλλει οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λογότυπο ή άλλη ιδιοκτησιακή πληροφορία (συμπεριλαμβανομένων βίντεο, εικόνων, κειμένου, διάταξης σελίδας ή μορφής) της Ιστοσελίδας χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Εταιρείας.. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, η άδεια που έχει παραχωρήσει η Επιχείρηση παύει να ισχύει.

4.7 Ο Χρήστης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε λογότυπο ή άλλα ιδιοκτησιακά γραφικά ή εμπορικό σήμα της Επιχείρησης ή ανοιχτό πηγαίο κώδικα ή μέρος του συνδέσμου χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή της Επιχείρησης.

5. Εγγραφή-Δημιουργία Λογαριασμού

5.1 Ο Πελάτης μπορεί να δημιουργήσει Λογαριασμό και να εγγραφεί στην Ιστοσελίδα, μέσω της λειτουργικότητας «Δημιουργία Λογαριασμού». Όπως αναλύεται στο Ενημερωτικό Σημείωμα για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, για  την εγγραφή Πελάτη ζητούνται συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα, ενώ απαραίτητη είναι η αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Ωστόσο, η δημιουργία «Λογαριασμού» δεν απαιτείται για τη διενέργεια παραγγελίας και αγοράς.

5.2 O Χρήστης μπορεί να συνδεθεί στην Ιστοσελίδα με το e-mail και τον κωδικό που έχει καταχωρήσει κατά την εγγραφή του. Εάν δεν θυμάται τον κωδικό του, μπορεί να χρησιμοποιεί την λειτουργικότητα «Ξεχάσατε τον Κωδικό;». Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης θα δέχεται e-mail με οδηγίες για αποκατάσταση («reset») του κωδικού του.

Εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να εγγραφεί στη λίστα των ενημερωτικών δελτίων/newsletters της Εταιρείας, προκειμένου να ενημερώνεται για τα νέα προϊόντα και προσφορές που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας.

Οι πληροφορίες που παρέχουν οι χρήστες στην Εταιρεία κατά την εγγραφή στην πλατφόρμα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Δεν πρέπει να είναι ψευδή, ανακριβή ή παραπλανητικά.
 • Δεν πρέπει να οδηγούν άμεσα ή έμμεσα σε εξαπάτηση τρίτων ή να αποβλέπουν στην πώληση αντικειμένων, η διάθεση των οποίων αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία.
 • Δεν πρέπει να αντιβαίνουν σε διατάξεις της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν σε θέματα εξαγωγών, προστασίας καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού, διακρίσεων ή παραπλανητικής διαφήμισης, προστασίας πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικών μυστικών ή δικαιωμάτων προσωπικότητας.
 • Δεν πρέπει να περιέχουν ιούς, trojans, worms, time bombs ή cancel bots ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα προγράμματος που μπορεί να προκαλέσει εσκεμμένη ζημιά ή να προκαλέσει απώλεια δεδομένων τόσο σε υπολογιστές μελών/επισκεπτών όσο και του συστήματος γενικότερα, όπως επίσης δεν πρέπει να οδηγούν σε απώλεια πόρων ή υπηρεσιών ή λειτουργιών της Ιστοσελίδας ή της Επιχείρησης εν μέρει ή στο σύνολο που σχετίζονται με τους παρόχους σύνδεσης ή άλλους συνεργάτες μας.
 • Δεν πρέπει να παραπέμπουν άμεσα ή έμμεσα σε προϊόντα ή υπηρεσίες που απαγορεύονται ρητώς από το παρόν.

6. Όροι πώλησης

6.1 Πραγματοποιώντας μια παραγγελία μέσω της Ιστοσελίδας:

 • Προσφέρεται η δυνατότητα στον Πελάτη να δημιουργήσει Λογαριασμό στην Ιστοσελίδα, μέσω της λειτουργικότητας «Δημιουργήστε ένα Λογαριασμό». Η δημιουργία Λογαριασμού δεν είναι ωστόσο απαραίτητη για τη διενέργεια παραγγελίας και αγοράς. Ο Πελάτης μπορεί να πραγματοποιήσει τις αγορές του χωρίς να έχει εγγραφεί και δημιουργήσει λογαριασμό, ως Επισκέπτης της Ιστοσελίδας. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται η χορήγηση στοιχείων χρέωσης από τον Επισκέπτη και περαιτέρω, στοιχεία αποστολής, εφόσον αυτά δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία χρέωσης.
 • Ο Πελάτης, κατά την πλοήγησή του στην Ιστοσελίδα, δύναται να επιλέγει προϊόντα που πωλούνται στην Ιστοσελίδα.
 • Τα προϊόντα που επιλέγει να αγοράσει ο Πελάτης τοποθετούνται στο «Καλάθι Αγορών» και ο Πελάτης ολοκληρώνει την παραγγελία του.
 • Για πέντε (5) χρόνια από την αποστολή των προϊόντων η Εταιρεία φυλάσσει τα στοιχεία παραγγελιών, βεβαιώσεων εισόδου παραγγελίας και συμβάσεων (καθώς και των παρόντων Όρων). Στα στοιχεία αυτά οι Πελάτες δεν έχουν γενικώς πρόσβαση αλλά εάν τα χρειάζονται και τα ζητήσουν ρητώς και γραπτώς, η Επιχείρηση τα διαθέτει. Η Επιχείρηση συνιστά να εκτυπώνονται οι παρόντες Όροι, η παραγγελία, η επιβεβαίωση παραγγελίας, η αποδοχή παραγγελίας, η επιβεβαίωση τρόπου πληρωμής και το τιμολόγιο, και να φυλάσσονται, επισυνάπτοντας και μία σχετική σημείωση, ώστε να χρησιμεύσουν ως αποδεικτικά στοιχεία αγοράς. Σε κάθε περίπτωση με την παραγγελία προϊόντων, θεωρείται ότι οι Πελάτες συναινούν  και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους χωρίς καμία εξαίρεση. Η σύμβαση αγοράς είναι δεσμευτική μόνον κατόπιν ειδοποίησης ότι η παραγγελία έγινε αποδεκτή.

6.2 Οι παραγγελίες δύνανται να αποστέλλονται και τις έξι (6) εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας (Δευτέρα έως και Σάββατο). Για τον λόγο αυτό και με σκοπό την πλήρη ενημέρωση  των Πελατών και την μεγαλύτερη δυνατή προστασία από απρόβλεπτα περιστατικά, οι παραγγελίες ολοκληρώνονται ως ακολούθως:

 1. i) Με την ολοκλήρωση του αιτήματος παραγγελίας εμφανίζεται η σύνοψη της παραγγελίας. Σε περίπτωση επιλογής πληρωμής της παραγγελίας κατά την παράδοση στον χώρο επιλογής σας (αντικαταβολή), τότε ο Πελάτης θα λάβει την επιβεβαίωση παραγγελίας βάσει της οποίας θα παραδοθούν τα προϊόντα, υπό τον όρο της προσήκουσας πληρωμής κατά την παράδοση και με την επιφύλαξη του άρθρου 6.7 κατωτέρω και υπό τους όρους του άρθρου 11.1 (βλ. παρακάτω).
 2. ii) Σε περίπτωση επιλογής της πραγματοποίησης πληρωμής μέσω τραπεζικής κάρτας ή κατάθεσης, ο Πελάτης θα λάβει την επιβεβαίωση παραγγελίας και της πληρωμής.

6.3 Για να πραγματοποιηθεί μια παραγγελία στην «Ιστοσελίδα», ο Πελάτης  πρέπει να είναι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών. Οι επισκέπτες ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών  δεν επιτρέπεται να ανταλλάσσουν δεδομένα και οποιεσδήποτε πληροφορίες. Οι Πελάτες έχουν  την ευθύνη:

 • να δώσουν τα αληθή, ακριβή, τρέχοντα και πλήρη προσωπικά τους στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται κατά την επιβεβαίωση της παραγγελίας ή από τον υπάλληλο του αρμόδιου τμήματος και
 • να ενημερώνουν τα δεδομένα αμέσως μετά από την όποια αλλαγή, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθότητα, επικαιρότητα και η  πληρότητά τους.

Όταν πραγματοποιείται μια παραγγελία, οι Πελάτες δεσμεύονται ότι όλα τα στοιχεία που  παρέχουν είναι αληθή και ακριβή, ότι είναι εξουσιοδοτημένοι χρήστες του λογαριασμού που χρησιμοποιούν κατά την παραγγελία και την online πληρωμή και ότι υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη του κόστους των προϊόντων.

6.4 Δεν επιτρέπεται από το νόμο η προμήθεια των προϊόντων σε άτομα που δεν πληρούν αυτές τις απαιτήσεις ηλικίας.  Σε περίπτωση που  είναι ανήλικος, δεν πρέπει να προσπαθήσει να παραγγείλει αυτά τα προϊόντα.

6.5 Όταν πραγματοποιείται μια παραγγελία, ο Πελάτης θα λαμβάνει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) το οποίο θα επιβεβαιώνει τη λήψη και αποδοχή της παραγγελίας. Επισημαίνεται ότι η πληρωμή με αντικαταβολή ή μετρητά γίνεται μόνον σε ευρώ.

6.6 Κατά την εξέλιξη της εκτέλεσης της παραγγελίας, ο Πελάτης θα λάβει μια σειρά αυτοματοποιημένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) από την Επιχείρηση σχετικά με την πρόοδο της παραγγελίας του.

6.7 Με την αποστολή αιτήματος για παραγγελία, ο Πελάτης αποδέχεται τη λήψη των ανωτέρω ειδοποιήσεων, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας μέσω e-mail που φτάνει στον Πελάτη και συνιστάται να διατηρείται καθ’ όλη την διάρκεια της συναλλαγής. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν λαμβάνει τα σχετικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), πρέπει να επικοινωνήσει με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Επιχείρησης.

6.8 Για παραγγελίες οι οποίες φέρουν την ένδειξη "ειδική παραγγελία" ή σε κάθε περίπτωση ξεπερνά το κόστος των ..... € για την πραγματοποίηση της αγοράς, θα χρειαστεί να επισκευτείτε το κατάστημα. 

 

7. Λειτουργία Ιστοσελίδας

7.1 Η Επιχείρησή μας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσουμε ρεαλιστική και ακριβή φωτογραφική απεικόνιση της πλειοψηφίας των προϊόντων μας, τα οποία παρουσιάζονται μέσω της Ιστοσελίδας μας.. Η Επιχείρηση δεν έχει σε καμία περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και θετικής ή αποθετικής ζημίας, ακόμη και μελλοντικής η οποία τυχόν προκλήθηκε εξ αιτίας των πληροφοριών αυτών.

7.2 Η Ιστοσελίδα παρέχει απευθείας πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ή/και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, στο περιεχόμενο των οποίων δεν δύναται να παρέμβει και ως εκ τούτου, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, ούτε παρέχει καμία απολύτως εγγύηση για το περιεχόμενό τους.

8. Πολιτική σχετικά με την παράδοση

8.1 Η Επιχείρηση παρέχει εναλλακτικούς τρόπους παραλαβής και παράδοσης προϊόντων. Κατά την υποβολή της παραγγελίας, ο Πελάτης επιλέγει ανάμεσα στον τρόπο πληρωμής ή/και τον τρόπο αποστολής και με βάση αυτόν διαμορφώνεται και το συνολικό τελικό κόστος της παραγγελίας, δυνάμει της οποίας θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή, η οποία θα περιλαμβάνεται στην επιβεβαίωση παραγγελίας.

8.2 Η Επιχείρηση κάνει ό,τι μπορεί για την άμεση αποστολή των προϊόντων. Είναι πιθανόν όμως να συντρέξουν λόγοι που θα εμποδίσουν την τήρηση της προβλεπόμενης ημερομηνίας αποστολής. Για το λόγο αυτό, κάθε ειδοποίηση σχετικά με την ημερομηνία αποστολής προϊόντων αποτελεί απλώς εκτίμηση. Η Επιχείρηση δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η αποστολή θα πραγματοποιηθεί την προκαθορισμένη ημερομηνία.

8.3 Αποστολές των προϊόντων εκτελούνται οπουδήποτε εντός Ελλάδας. Αποστολές θα πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Κυριακής και αργιών. Η Επιχείρησή μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την έγκαιρη μεταφορά της παραγγελίας στον αγοραστή στο πλαίσιο του χρονοδιαγράμματος παραδόσεών της. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ούτε το χρόνο άφιξης ούτε την ακριβή ώρα παράδοσης των προϊόντων της παραγγελίας. Η Επιχείρησή μας δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή σε τυχηρά γεγονότα ή σε γεγονότα που εκφεύγουν από τον έλεγχο της ή αφορούν στην εταιρεία ταχυμεταφορών.

8.4 Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να προβεί και σε τμηματικές παραδόσεις προϊόντων και κατά σειρά αποστολής της εκλογής της. Σ’ αυτή την περίπτωση η κάθε τμηματική παράδοση αποτελεί αντικείμενο και ξεχωριστής σύμβασης. Σε περίπτωση που η Επιχείρηση καθυστερήσει μία ή περισσότερες τμηματικές αποστολές ή δεν μπορέσει καν να τις πραγματοποιήσει, δεν θίγονται απ’ αυτό οι συμβάσεις για προϊόντα που ήδη απεστάλησαν ή πρόκειται μελλοντικά να αποσταλούν. Εάν η Εταιρεία σας ειδοποιήσει ότι δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσει ορισμένες τμηματικές παραδόσεις, προϋποθέτει ότι αποδέχεστε τις αποστολές που έχετε ήδη λάβει.

8.5 Κατά την παραλαβή των προϊόντων, ο Πελάτης ευθύνεται να εξετάσει την κατάσταση και την πληρότητα των προϊόντων κατά την παράδοση. Εάν δεν ελέγξει τα προϊόντα κατά την παραλαβή ή αμέσως μετά και δεν ενημερώσει την Εταιρεία εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την παραλαβή των προϊόντων για τυχόν ατέλειες ή ελλείψεις, αυτά ισχύουν ως παραληφθέντα σε άρτια κατάσταση και με όλα τα λοιπά αντικείμενα που προβλέπονται να βρίσκονται στη συσκευασία.

8.6 Εάν κατά την παράδοση ο Πελάτης δεν βρίσκεται στη διεύθυνση παράδοσης του προϊόντος,  θα λάβει ενημερωτικό σημείωμα με οδηγίες σχετικά με τον τρόπο παραλαβής της παραγγελίας. Ο διανομέας της Εταιρείας θα επιχειρήσει να σας παραδώσει το προϊόν έως δύο (2) φορές. Σε περίπτωση που ο Πελάτης έχει δηλώσει πληρωμή με αντικαταβολή και δεν επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα της Εταιρείας για την παραλαβή του προϊόντος εντός τριών (3) ημερών από την τελευταία αποτυχημένη προσπάθεια παράδοσης του προϊόντος, η παραγγελία θα ακυρώνεται αυτομάτως.

9. Δικαίωμα και όροι επιστροφής χρημάτων ή αλλαγής προϊόντων

9.1 Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να αποδεσμευτεί αζημίως από τη σύμβαση, εφόσον ενημερώσει την εταιρεία εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από τη σύναψή της, με την υποβολή δήλωσης υπαναχώρησης. Ωστόσο, πρέπει να καταβάλει τυχόν οφειλές για τη χρήση των υπηρεσιών. Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση αυτή ισχύει εφόσον ο Πελάτης έχει ζητήσει να ενεργοποιηθεί η υπηρεσία πριν την πάροδο της προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερών για την υποβολή της δήλωσης υπαναχώρησης.

9.2 Στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, ο Πελάτης μπορεί να ενημερώσει σχετικά την Επιχείρηση, προκειμένου να γίνει αντικατάσταση αυτού με ένα ίδιο ή, σε περίπτωση έλλειψης, με κάποιο εναλλακτικό προϊόν, ίσης ή μεγαλύτερης ποιότητας και αξίας, χωρίς επιπλέον κόστος. Στην περίπτωση αυτή, έχει πάντοτε το δικαίωμα να δεχθεί ή να αρνηθεί οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες που θα αντικαταστήσουν τα αρχικά και να ζητήσει την επιστροφή χρημάτων, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής.

9.3 Η επιστροφή προϊόντων πρέπει να πραγματοποιείται εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόδειξης και να συνοδεύεται από συμπληρωμένη την Αίτηση Επιστροφής, που περιλαμβάνεται στο πακέτο αποστολής των προϊόντων και βρίσκεται διαθέσιμη και στον Ιστότοπο. Επιστροφές προϊόντων είναι δυνατές μόνο για τις αγορές που πραγματοποιήθηκαν μέσω της Ιστοσελίδας. Για τις επιστροφές προϊόντων, τα προϊόντα θα πρέπει να φέρουν τις ετικέτες τους και να βρίσκονται στην αρχική συσκευασία τους και σε άριστη κατάσταση, πλήρη, χωρίς να έχουν χρησιμοποιηθεί και χωρίς φθορές. Μετά την παραλαβή τους και εφόσον εξεταστεί το/α επιστρεφόμενο/α προϊόν/τα, ο Πελάτης θα ενημερωθεί μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για την επιστροφή χρημάτων. Η επιστροφή των προϊόντων θα γίνεται είτε μέσω της Εταιρείας, με χρέωση του Πελάτη. Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής των προϊόντος απευθείας σε οποιοδήποτε (φυσικό) κατάστημα του Συνεργάτη.

10. Πληρωμές

10.1 Με σκοπό την καλύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτησή του Χρήστη, δίνεται η δυνατότητα επιλογής των προϊόντων, κατά τα αναφερόμενα παρακάτω, , ήτοι

 1. με αντικαταβολή,
 2. με χρεωστική/ πιστωτική κάρτα και
 3. με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

10.2 Γίνονται δεκτές οι ακόλουθες χρεωστικές/πιστωτικές κάρτες VISA, VISA Debit, MasterCard, Maestro., ενώ δεν  γίνονται δεκτές οι επιταγές.

10.3 Στην περίπτωση πληρωμής με χρεωστική/πιστωτική κάρτα κατά την παραλαβή των προϊόντων οι Χρήστες παρακαλούνται να είναι παρόντες κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας έχοντας μαζί την κάρτα ή/και την ταυτότητά τους. Σε περίπτωση που η παραγγελία πραγματοποιείται στα στοιχεία και για λογαριασμό εταιρείας, τότε η πιστωτική κάρτα πρεπει να είναι εταιρική, να έχει δηλαδή εκδοθεί στα στοιχεία της αντίστοιχης εταιρείας. Εφόσον,  παρουσιαστεί ενώπιον του διανομέα, πρόσωπο που δηλώσει ότι ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό του Χρήστη κατόπιν σχετικής προφορικής εξουσιοδότησής σας, στη δηλωθείσα διεύθυνση παράδοσης, τότε ευλόγως λογίζεται από τον διανομέα ότι ενεργεί υπό την ιδιότητα αυτή.

10.4 Επισημαίνεται ότι η πληρωμή με την παραλαβή της παραγγελίας στο χώρο του Πελάτη με «ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ» ισχύει με επιπρόσθετη χρέωση. Στην περίπτωση αυτή η πληρωμή γίνεται  με μετρητά ή πιστωτική / χρεωστική κάρτα και μόνο σε ευρώ αφού προηγηθεί ο έλεγχος των προίόντων που έχουν παραληφθεί.

10.5 Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, παραστατικά αξίας άνω των πεντακοσίων ευρω (500€) προς ιδιώτες (Απόδειξη Λιανικής) και προς επαγγελματίες/επιχειρήσεις (Τιμολόγιο Πώλησης) θα πρέπει να εξοφλούνται ΜΟΝΟ με έναν από τους  παρακάτω τρόπους:

 • Χρέωση σε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα
 • Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

10.6 Κατά καιρούς, ενδέχεται να προσφέρονται προωθητικά ή εκπτωτικά κουπόνια, τα οποία θα ισχύουν για συγκεκριμένες αγορές που θα πραγματοποιηθούν μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας. Οι προϋποθέσεις χρήσης οποιουδήποτε εκπτωτικού κουπονιού ή κωδικού προώθησης θα προσδιορίζονται κατά το χρόνο έκδοσής τους και θα αναγράφουν ευκρινώς την ημερομηνία λήξης τους.

11. Αλλαγή/ακύρωση παραγγελίας

11.1 Αλλαγή ή ακύρωση παραγγελίας γίνεται δεκτή, μόνο εφόσον η Επιβεβαίωση της παραγγελίας δεν έχει αποσταλεί, ήτοι η παραγγελία δεν έχει ολοκληρωθεί. Μετά την επιβεβαίωση παραγγελίας, η αλλαγή της δηλωθείσας διεύθυνσης παράδοσης  δεν είναι δυνατή, για λόγους ασφαλείας (καταπολέμηση απάτης).

11.2 Σε περίπτωση ανάγκης, ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Επιχείρησης.

12. Αποποίηση ευθύνης

12.1 Η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί από επίθεση που αφορά άρνηση υπηρεσίας, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει το υλικό, το λογισμικό, τα δεδομένα ή άλλο ιδιοκτησιακό υλικό λόγω της χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας ή της λήψης οποιουδήποτε υλικού έχει αναρτηθεί στην παρούσα ή σε οποιαδήποτε Ιστοσελίδα συνδεδεμένη με αυτή. Η Επιχείρηση δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. .

12.2 Η Επιχείρηση και οι συνεργάτες της καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο του τεχνολογικού ελέγχου που πραγματοποιούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε οι υπηρεσίες, το περιεχόμενο και οι συναλλαγές στην Ιστοσελίδα να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή και να διατηρείται το υψηλό επίπεδο ασφαλείας που διαθέτει. Δεν ευθύνεται, όμως, στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία της Ιστοσελίδας ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στην λειτουργία της Ιστοσελίδας καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού ή υποκλέπτοντας στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Επίσης δεν ευθύνεται σε περίπτωση διακοπής πρόσβασης στην ιστοσελίδα για λόγους που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής της Επιχείρησης, καθώς και για λόγους που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου ή σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε τυχηρά γεγονότα.

13. Σύνδεση στην παρούσα Ιστοσελίδα

13.1 Ο Χρήστης μπορεί να συνδεθεί με την Ιστοσελίδα, υπό την προϋπόθεση ότι ενεργεί με δίκαιο και νόμιμο τρόπο, χωρίς να βλάπτει ή να εκμεταλλεύεται τη φήμη της Επιχείρησης. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία συνδέσμου προς οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Ιστοσελίδας πλην της αρχικής σελίδας. H Επιχείρηση επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αφαιρεί την άδεια σύνδεσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

14. Τροποποίηση

14.1 Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς ειδοποίηση, να τροποποιεί, αφαιρεί ή αλλάζει τις Υπηρεσίες ή/και οποιαδήποτε σελίδα της παρούσας Ιστοσελίδας.

15. Ακυρότητα

15.1 Εάν οποιοδήποτε μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων δεν είναι εκτελεστό, δεν επηρεάζεται η εκτελεστότητα οποιουδήποτε άλλου μέρους των Όρων και Προϋποθέσεων που θα παραμείνουν πλήρως σε ισχύ. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει η δυνατότητα ένας όρος/υπο-όρος ή μέρος ενός όρου/υπο-όρου να ληφθεί υπόψη ξεχωριστά, προκειμένου να καταστεί έγκυρο το υπόλοιπο μέρος. Διαφορετικά, ο Όρος πρέπει να διορθωθεί και θα ερμηνεύεται ώστε να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το αρχικό νόημα του Όρου/υπο-όρου, σύμφωνα με το νόμο.

16. Επικοινωνία

16.1 Οι πληροφορίες ανατροφοδότησης των πελατών της Επιχείρησης καθώς και άλλες προτάσεις σχετικά με την Ιστοσελίδα μας και την Επιχείρηση εκτιμώνται πάντα, αλλά αυτό δεν συνεπάγεται καμία υποχρέωση χρήσης ή να αποζημίωσης προς τούτο. Υποβάλλοντας οποιοδήποτε υλικό στην Επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αξιολογήσεων ή σχολίων αναφορικά με την Ιστοσελίδα, ο Χρήστης συμφωνεί και παρέχει την άδεια στην Επιχείρηση να κάνει χρήση και να τα επεξεργαστεί με οποιονδήποτε τρόπο, περιλαμβανομένης της δημοσίευσης τους, χωρίς η Επιχείρηση να έχει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι του Πελάτη. Εάν ο Χρήστης δεν επιθυμεί να παραχωρήσει στην Επιχείρηση την ανωτέρω αναφερόμενη άδεια, οποιαδήποτε υποβολή ή κοινοποίηση υλικού  στην Ιστοσελίδα εκλαμβάνεται ως αποδοχή των όρων και των Προϋποθέσεων της Εταιρείας.

16.2 Η Επιχείρηση επικοινωνεί με τον Χρήστη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mailnewsletters) ή με την ανάρτηση ανακοινώσεων στην Ιστοσελίδα. Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά, η Εταιρεία θέτει σε εφαρμογή τη διαδικασία διαχείρισης παραπόνων μέσα από το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Επιχείρησης.

17. Σύνδεσμοι (links) προς άλλους ιστότοπους (sites)

17.1 Η Ιστοσελίδα δύναται να περιλαμβάνει συνδέσμους (links προς άλλους ιστότοπους (sites), οι οποίοι δεν ελέγχονται από την Επιχείρηση, αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).  Η Επιχείρηση δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω links, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο Χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και τις σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

18. Τελικές Διατάξεις

18.1 Οι ανωτέρω Όροι και Προϋποθέσεις δεσμεύουν συνολικά την Επιχείρηση και τους Χρήστες/πελάτες της.

18.2 Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα, το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και καθ’ εύλογη κρίση του δικαιούχου.

18.3 Στο βαθμό που επιτρέπεται, η Επιχείρηση αποκλείει δια της παρούσης την ευθύνη για οποιεσδήποτε αξιώσεις, απώλειες, απαιτήσεις ή ζημιές οποιουδήποτε είδους σχετικά με την Ιστοσελίδα ή τα δεδομένα που εμφανίζονται σε αυτή, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, άμεσων, έμμεσων, τυχαίων ή επακόλουθων απωλειών ή ζημιών, είτε αυτές προκύπτουν από τα παρακάτω ενδεικτικά ζητήματα, απώλεια κερδών, απώλεια εισοδήματος, απώλεια δεδομένων, απώλεια χρήσης ή άλλο, είτε η Επιχείρηση είχε ειδοποιηθεί για την πιθανότητα τέτοιων απωλειών ή όχι. Τα ανωτέρω θα ισχύουν είτε αυτές οι απαιτήσεις, απώλειες ή ζημιές προκύψουν εξ αδικοπραξίας, στο πλαίσιο της σύμβασης, εξ αμελείας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ή άλλως. Παρόλα αυτά,  κατά τη χρήση των Υπηρεσιών της Επιχείρησης, δεν επηρεάζονται τα νόμιμα δικαιώματα του Χρήστη. Η ιστοσελίδα μας παρέχεται «ως έχει», επομένως η πρόσβαση σε αυτή γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του  Χρήστη..

18.4 Σε καμιά περίπτωση η Επιχείρηση, οι νόμιμοι εκπρόσωποί της ή οι υπάλληλοι της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, που τυχόν θα υποστούν τα μέλη του συνεπεία της χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του, οφειλόμενη άμεσα ή έμμεσα σε ενέργειες ή παραλείψεις Συνεργατών της.

18.5 Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της απλής αναζήτησης ή δημιουργίας λογαριασμού μέλους, δεν απευθύνονται σε άτομα κάτω των δεκαπέντε (15) ετών. Η Επιχείρηση δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται περαιτέρω εν γνώση της δεδομένα για άτομα κάτω των δεκαπέντε (15) ετών. Σε περίπτωση που κάποιος γονέας ή κηδεμόνας  πιστεύει ότι το παιδί του έχει παράσχει προσωπικά του δεδομένα στην Επιχείρηση, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσει με την Εταιρεία στο info@citylights.gr. Εξαίρεση αποτελούν ορισμένες υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, όπως η αγορά προϊόντων ενηλίκων, οι οποίες απευθύνονται μόνο σε άτομα άνω των δεκαοκτώ (18) ετών.

18.6 Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της Επιχείρησης και των Συνεργατών ή των χρηστών της Ιστοσελίδας, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.